top of page

Privacy verklaring Skully Care BV

Skully Care BV en de bijbehorende app Skully Care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw klanten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Skully Care BV  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens en die van uw patiëntjes/cliëntjes verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw patiëntjes/cliëntjes;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Skully Care BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw klanten. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons gebruik van verzamelde gegevens en doel verwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of indien u meewerkt aan een van onze onderzoeken en of dataverzamelingen, vragen we u (via uw zorgorganisatie) om persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring en de verwerkersovereenkomsten die we met onze klanten sluiten. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren ten behoeve van onze klanten, om de van hun cliënten, of andere belanghebbenden verkregen (onderzoek)resultaten te kunnen verwerken en contact op te kunnen nemen met iedereen die ons contactformulier invult.

Persoonsgegevens van praktijken worden door Skully Care BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (waaronder registreren gebruiker/abonnee van de Skully Care app t.b.v. facturen en communicatie zoals het versturen van een nieuwsbrief)

 • Bewaren en berekenen van foto’s van de bovenkant van het hoofdje van patiëntjes om die te beoordelen, berekenen, vergelijken met voorgaande foto’s van dezelfde baby en te delen met de behandelaar en via deze behandelaar met ouders/verzorgers van dit patiëntje;

 • Het bewaren van geanonimiseerde data ten behoeve van onderzoek naar verbetering van de behandelmethode, het algoritme en eventueel ander wetenschappelijk onderzoek.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen abonnement of pakket met of aankoop/gebruik via Skully Care BV;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Skully Care BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Praktijknaam;

 • Adresgegevens;

 • Naam Therapeut (voornaam / achternaam);

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres.

 • Voornaam van uw patiëntje en eerste letter achternaam.

 • Geboortedatum van uw patiëntje

 • Geslacht van uw patiëntje

 • Hoeveelste kind in het gezin en of het wel/niet prematuur geboren is

 

Rechtsgrond van de verwerking
Als cliënt / ouder / verzorger / belanghebbende geeft u toestemming aan uw zorgverlener om uw gegevens en die van uw kind door Skully Care te laten verwerken. Indien u uw zorgverlener toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. U dient zich daarvoor tot uw zorgverlener te wenden. Tot aan het laatste moment van intrekking heeft uw zorgverlener echter het recht om uw persoonsgegevens en van uw kind te laten verwerken.

 

Beveiligen en bewaren
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Skully Care of die van een derde partij. Skully Care BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bijvoorbeeld voor de financiële administratie worden gegevens opgeslagen voor maximaal 7 jaar. Voor onderzoek worden de gegevens geanonimiseerd opgeslagen bewaard gedurende zo lang nodig is.

 

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend in het geval indien de diensten van derden nodig zijn om de onderzoeken / dataverzameling te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan een onderzoeksgroep van een ziekenhuis of Hoge School. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Skully Care BV worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen alleen gegevens met onderzoeksbureaus, brancheverenigingen, etc. indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft op basis van de AVG een aantal rechten die u bij de verwerkingsverantwoordelijke (zorgorganisatie) kunt uitoefenen. Deze rechten bestaan uit:

 • het recht op inzage;

 • het recht op rectificatie;

 • het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens);

 • het recht op beperking van de verwerking;

 • het recht op dataportabiliteit;

 • het recht van bezwaar.

 

Skully Care respecteert alle rechten van betrokkenen en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Wilt u als cliënt van een zorgorganisatie één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met uw zorgorganisatie.
 

COMMUNICATIE

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Skully Care BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Website en nieuwsbrief

Indien u gegevens invult op onze website gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Skully Care is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens door andere partijen, websites en/of bronnen worden verwerkt. Wij raden u aan om in voorkomend geval de privacy verklaringen van die partijen goed door te lezen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan ons privacy beleid en deze privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, om uw rechten uit te oefenen of indien u algemene vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen.

 

KLACHTEN
Heeft u een klacht over de manier waarop Skully Care BV de persoonsgegevens verwerkt? Dan kunt u ook contact opnemen onze functionaris gegevensbescherming. Deze kunt bereiken via de onderstaande contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

 

CONTACTGEGEVENS
Skully Care BV

Diederichslaan 17

3971 PA Driebergen – Rijsenburg

Nederland

 

www.skullycare.com

info@skullycare.com

Functionaris gegevensbescherming:

Freek Noz

Tel +31202200192

bottom of page