top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN SKULLY CARE BV

1.              Algemeen

1.1       Dit zijn de Algemene voorwaarden van Skully Care B.V.  met betrekking tot de Website en/of App ten behoeve van het meten van schedeldeformatie bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 maanden door therapeuten en/of ouders/verzorgers. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website en/of App gebruikt en/of u zich via deze Website en/of App als Gebruiker van Skully Care BV registreert. De Website en App zijn in beheer van Skully Care B.V.

1.2       Door het bezoeken en/of gebruik maken van de Website en/of App en/of het inschrijven als gebruiker/ abonnee geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

1.3       Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere items van deze algemene voorwaarden, verzoekt Skully Care BV u geen gebruik te maken van de Website en/of App en/of zich niet te laten inschrijven als Gebruiker/abonnee.

2.              Definities

2.1       In deze Algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

 

App: de webapplicatie Skully Care van Skully Care B.V.

 

Content en Producten: hieronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen, die de Gebruiker via de Website en/of App ter beschikking stelt.

 

Gebruiker: de therapeut of ouder/verzorger die de Website en/of App gebruikt en/of zich via de Website en/of App als gebruiker of abonnee heeft geregistreerd.

 

Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van Skully Care.

 

Intellectuele eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing.

 

Skully Care: de besloten vennootschap Skully Care B.V., gevestigd te Driebergen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81194692.

 

Skully Care: de internationale naam van Skully Care B.V. en naam van de App.

Website: de website van Skully Care BV, www.skullycare.com, en overige sociale netwerken waarop Skully Care een profiel heeft, waaronder Facebook, Twitter, Google+, en Instagram.

3.              Dienstverlening Skully Care BV

3.1       De dienstverlening van Skully Care BV via de Website en/of App bestaat uit het aanbieden en uitvoeren van een meetmethode ter indicatie van de aandoeningen Plagiocephalie en Brachycephalie (schedeldeformatie) bij kinderen tussen 0 en 2 jaar.

3.2       Gebruikers, die zich via de Website en/of App hebben geregistreerd, zijn in staat via eigen accounts een persoonlijk profiel aan te maken, hun persoonlijke gegevens te wijzigen en content te uploaden.

3.3       Skully Care BV is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de Website en/of App of anderszins verschaft. Skully Care BV streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan Skully Care BV niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website en/of App gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.4       Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website en/of App of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met Skully Care BV via info@skullycare.com.

3.5       Skully Care BV streeft naar een goedwerkende systeem voor de Website en/of App en de faciliteiten die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

3.6       Skully Care BV garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website en/of App kan worden gemaakt of dat de Website en/of App voortdurend toegankelijk is, en de Website en/of App naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Skully Care BV doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website en/of App zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

3.7       Skully Care BV is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website en/of App onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website en/of App voor Gebruikers te beperken.

 

4.              Verplichtingen Gebruikers

4.1       Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website en/of App gebruik te maken, waaronder mede begrepen de inhoud en de betekenis van de informatie die de Gebruikers aan en via Skully Care BV verstrekt en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

 

4.2       Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en/of App en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons-)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Content.

 

4.3       De Gebruiker is óf

1.       Fysiotherapeut en deskundige op het gebied van onderzoeken en behandelen van de medische aandoening Plagiocephalie en Brachycephalie en heeft voldoende kennis om de meetresultaten te kunnen interpreteren en over te brengen naar ouders/verzorgers. De Gebruiker beschikt over voldoende kennis van pathologie zoals Craniosynostose of andere aandoeningen die schedeldeformatie kunnen veroorzaken. De Gebruiker houdt ten alle tijden eigen behandelverantwoordelijkheid.

óf

2.      Ouder en/of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Ouder/verzorger is zich ervan bewust dat interpretatie van de meetresultaten moeilijk kan zijn. Skully Care BV raadt bij onzekerheid of onduidelijkheid de ouder/verzorger aan hierover contact op te nemen met Skully Care BV of advies te vragen bij zijn of haar fysiotherapeut. Skully Care BV kan ouders adviseren welke fysiotherapeut in de buurt geconsulteerd kan worden.

 

4.4       Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde commerciële Content op de Website en/of App.

 

4.5       Gebruikers plaatsen geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Content. Gebruikers gebruiken de Website en/of App niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

 

4.6       Door het via de Website en/of App ter beschikking stellen van Content, verleent Gebruiker aan Skully Care BV een onherroepelijk, niet-exclusief en wereldwijd recht tot gebruik van de Content.

 

4.7       Indien een Gebruiker minderjarig is, verleent de wettelijke vertegenwoordiger c.q. ouder van de Gebruiker hierbij het onherroepelijk, niet-exclusief en wereldwijd recht zoals bedoeld in 4.6. 

 

4.8       Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van het bovengenoemde gebruiksrecht aan Skully Care BV.

 

4.9       Gebruikers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website en/of App ter beschikking Content geen inbreuk maken op Intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op geen enkele wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Skully Care BV en/of derden.

 

4.10     Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website en/of App alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Algemene voorwaarden, een overeenkomst met Skully Care BV en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

4.11     In het geval dat Skully Care BV wetenschap heeft van een mogelijke schending van deze Algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt Skully Care BV zich het recht voor om door Gebruikers geplaatste Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Website en/of App te beëindigen.

 

4.12     In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website en/of App, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Algemene voorwaarden nader is omschreven, behoudt Skully Care BV zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

5.              Privacy

5.1       Skully Care BV gebruikt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website en/of via de App. Skully Care BV bewaart Content anoniem met als doel de Website en/of App te verbeteren. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de privacy van hun cliënten conform AVG. Gebruikers informeren hun cliënten over de wijze waarop Skully Care omgaat met de persoonlijke gegevens en gebruiken een toestemmingsverklaring.

6.              Intellectuele eigendomsrechten

6.1       De Website en/of App en alle via de Website en/of App door Skully Care BV ter beschikking gestelde faciliteiten en Content, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de Intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Skully Care BV en/of derden.

 

6.2       Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skully Care BV of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten en Content, de Website en/of App en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de Intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van Skully Care BV of de betreffende rechthebbende.

 

6.3       Ingeval van enige inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Skully Care BV en/of derden, behoudt Skully Care BV zich het recht voor om alle hierdoor door Skully Care BV en/of derden geleden schade volledig op de Gebruiker van de Website en/of App te verhalen.

 

7.              Aansprakelijkheid

7.1       Skully Care BV is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of App en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van de Website en/of App die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel met de Website en/of App zijn verbonden. Skully Care is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website en/of App kunnen worden aangeboden.

7.2       Skully Care BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content. Skully Care geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze Content.

7.3       Skully Care BV is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website en/of App, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

7.4       De Website en/of App bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door Skully Care BV of waarvoor Skully Care BV niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. Skully Care is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Skully Care BV biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf de Website en/of App voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden.

7.5       De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Skully Care BV. De hoogte van de aansprakelijk van Skully Care BV kan maximaal het bedrag van één jaarabonnement betreffende de afgelopen 12 maanden bedragen.

8.              Vrijwaring

8.1       Iedere Gebruiker vrijwaart Skully Care BV dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website en/of App door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Skully Care BV in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

9.              Prijsverhoging

9.1     We behouden ons het recht voor om de prijs van onze producten of diensten op elk moment te wijzigen. Als we besluiten om de prijs van een product of dienst te verhogen, zullen we u hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt. De kennisgeving zal worden verstrekt via e-mail of door de nieuwe prijs op onze website te plaatsen. Als u het product of de dienst blijft gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe prijs.

10.              Overige bepalingen

10.1       Deze Algemene voorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van het gebruik van de Website en/of App zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Skully Care BV het ongeldige gedeelte van de Algemene voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10.2       Skully Care BV behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Algemene voorwaarden zijn te allen tijde via de Website en/of App van Skully Care BV te vinden. In een dergelijk geval zal Skully Care BV de Gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website en/of App voortzetten na aanpassingen in de Algemene voorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Skully Care BV raadt Gebruikers van de Website en/of App dan ook aan om de Algemene voorwaarden via de Website en/of App regelmatig te raadplegen.

10.3       Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

10.4       Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

10.5       Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Skully Care BV en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

© Skully Care BV 2020

 

Datum publicatie: 20-4-2020

bottom of page